AFA Sjukförsäkringar tar inte sitt fastighetsägaransvar

AFA Sjukförsäkringar avser att riva sin hyresfastighet Sabbatsberg 22 i centrala Stockholm. Fastigheten påstås av ägaren utgöra en så stor hälsorisk att det måste rivas. Samtidigt ska de 144 hushållen och de två dagisverksamheter vara kvar i byggnaden i många år framåt. Allt för att AFA Sjukförsäkringar ska få till en förändring av detaljplanen för att därigenom kunna maximera vinsten genom att bygga mer, chockhöja hyrorna och därtill bygga bostadsrätter. Att massor av barn ska bo och vistas i de enligt ägaren sjuka byggnaderna under alla de år som en långdragen detaljplaneprocess ger upphov till, bekommer inte AFA Sjukförsäkringar.

Fastigheten Sabbatsberg 22 ägs av AFA Sjukförsäkringar. Fastigheten byggdes i början av 1980-talet. Redan då uppmärksammades det att golven i vissa lägenheter innehöll kaseinhaltigt flytspackel. Vid kontakt med fukt bildas ammoniakgaser vilket riskerar att ge upphov till hälsoproblem för hyresgäster i fastigheten. En handfull lägenheter har sanerats men för flertalet hyresgäster har problemen inte gjorts kända av AFA Sjukförsäkringar. Många upplever därför att man mörkat problematiken av ekonomiska skäl.

AFA Sjukförsäkringar ägs av arbetsmarknadens parter; Svenskt Näringsliv, LO och PTK. De försäkrar anställda inom den privata sektorn samt kommuner och landsting. Verksamheten inom AFA Sjukförsäkringar drivs utan vinstsyfte. Idag omfattas mer än fyra miljoner människor av minst en av deras försäkringar. AFA Sjukförsäkringar förvaltar ett kapital om cirka 210 miljarder kronor.

AFA Sjukförsäkringar har, efter att frågan uppmärksammades medialt under hösten 2012, informerat om sina rivningsplaner för fastigheten. Då har man också erkänt att man känt till att fastigheten haft problem med kasein redan när man köpte den, 1998. Varför man inte informerat hyresgästerna om detta på 14 år har man däremot inte kunna svara på. Vi boende är övertygade om att skälet är ekonomiskt och att avkastningen på den gjorda investeringen varit AFA Sjukförsäkringars viktigaste hänsynstagande. Till och med viktigare än att följa försiktighetsprincipen som den stadgas i Miljöbalken. Fastigheten har erhållit bristande underhåll sedan många år tillbaka och alla renoveringsåtgärder som genomförts i fastigheten under denna period för att avhjälpa enskilda hyresgärsters problem med inomhusmiljön, har mer eller mindre tvingats fram av hyresgästerna själva. Ingen av dessa renoveringar har skett utan stark motvilja från fastighetsägarens sida.

Förutom att det är oerhört allvarligt och anmärkningsvärt att AFA Sjukförsäkringar medvetet undanhållit de boende denna viktiga information under många år så är den senaste kovändningen lika anmärkningsvärd. Från att man för ett år sedan hävdat att huset inte har några problem till att man nu kommunicerar att huset är så dåligt att det måste rivas är minst sagt ett stort steg. Information blev offentlig först efter att flera anmälningar gjorts till Miljöförvaltningen under 2012 mot AFA Sjukförsäkringar, vilket tvingade ägaren att bli öppen med sin kunskap. I våras erhöll ägaren dessutom ett föreläggande från Miljöförvaltningen, vilket ytterligare underbygger företagets dåliga rykte att underlåta sig att följa de regelverk som gäller för fastighetsägare.

Hyresgästerna på Torsgränd har fått utstå mycket under många år. AFA Sjukförsäkringar har fått ett rykte om sig som en usel kommunikatör, en fastighetsägare som struntar i hyresgästernas hälsa, en ägare som sopar problem under mattan och en ägare som bara ser vinstmaximering som det överordnade målet. Vi får berättelser av hyresgäster som får en att tänka på de värsta svartlistade privata fastighetsägarna som finns på marknaden. Hyresgäster vittnar om hur lägenheter får stå med upprivna golv under flera år, hur man får leva med 15-16 grader i sina lägenheter under vinterhalvåret år efter år, om badrum med kakelplattor som lossnar utan att åtgärdas, om mögelskador som målas över. Listan kan tyvärr göras hur lång som helst. Allt har verkligen handlat om pengar och hyresgästernas välmående och hälsa har bortprioriterats.

Argumenten mot AFA Sjukförsäkringars agerande och som motsäger deras oansvariga rivningsplaner är flerfaldiga:

  •  De brister som finns i fastigheten i form av undermålig ventilation, fuktskadade badrum och i vissa lägenheter kaseinhaltiga flytspackel kan lätt åtgärdas genom punktvisa renoveringsåtgärder i fastigheten. Det utlåtandet kommer från flera oberoende tekniska konsultföretag som granskat fastigheten. AFA Sjukförsäkringar har underlåtit att lyssna på expertisen och att ta lärdom av den stora kunskap som finns från andra fastigheter (exempelvis Svenska Bostäders område Dalen i södra Stockholm), om hur man utreder och åtgärdar denna typ av problem för att säkerställa en god inomhusmiljö för de boende. Som fastighetsägare verkar AFA Sjukförsäkringar endast ha agerat med vinstmaximering som sin enda överordnade målsättning.
  •  AFA Sjukförsäkringar agerande mot hyresgästerna i fastigheten Sabbatsberg 22 är minst sagt både är etiskt och moralisk tvivelaktigt. AFA Sjukförsäkringar underlåter sig att ta något som helst socialt ansvar genom att agera 1) i det fördolda utan ärligt uppsåt och utan att frivilligt lämna ut information om fastighetens skick och eventuella risker för de boende, 2) med dubbel agenda där man använder passande argument som understöder en dold faktisk målsättning att vinstmaximera utan hänsyn till de boendes välbefinnande eller intresse för andra lösningar, 3) upplåta korttidskontrakt till personer från bostadsförmedlingen trots att byggnaden enligt egen utsago är farligt för hälsan, 4) helt i onödan utnyttja och få en speciallösning av bostadsförmedlingen som innebär att man går förbi andra människor i Stockholm som akut behöver en bostad samt 5) utan något som helst ansvar för hyresgästernas förmåga att socialt, medicinskt eller ekonomiskt klara en flytt till de alternativa boenden som AFA Sjukförsäkringar enligt lag måste erbjuda.
  •  Mot bakgrund av AFA Sjukförsäkringar håller sin miljöfana högt, med en mycket ambitiös miljöpolicy och genom sitt medlemskap i Sweden Green Building Council, är det anmärkningsvärt att de väljer att blunda för miljöaspekterna av sina rivningsplaner. Som Stephan Fickler skriver i Svenska Dagbladet den 15 september 2012: ”I ett hållbart samhälle måste vi kräva betydligt starkare argument för att byggnader ska få rivas och ersättas med nya. Hur mycket energi behövs det inte för att riva ner allting och bygga upp på nytt igen?” Frågan man måste ställa sig är hur mycket allvar AFA Sjukförsäkringar menar med sina fina ord i sina policydokument?
  •  Sabbatsberg 22 ritades av den f.d. stadsarkitekt i Stockholm Aleksander Wolodarski i slutet av 70-talet. Huset blev nominerat till Casper Salins arkitektpris och det anses än idag som ett arkitektoniskt unikt flerbostadshus – bland det bästa i Sverige från sin tidsepok. I ett nummer av tidningen Arkitektur från 1982 står följande att läsa om fastigheten: ”… denna bostadsarkitektur vill jag utan vidare inrangera bland det bästa som åstadkommits i landet under senare år, fullt värdig presentationerna av mer namnkunniga arkitekter som bröderna Ahlsén och Ralph Erskine”. Att planera för en rivning av Sabbatsberg 22 innebär ett oansvarigt förstörande av ett unikt stycke modern arkitekturhistoria.

Slutligen kan man konstatera att AFA Sjukförsäkringar varken tar sitt fastighetsägaransvar eller fullföljer de skyldigheter som gäller för fastighetsägare enligt lag genom att fullkomligt köra över de barnfamiljer, dagisbarn, förskolepersonal, pensionärer och vuxna som vistas i fastigheten avseende deras hälsa, närmiljö, sociala miljö, oro, förtvivlan och framtid. Detta faktum bekräftas med all önskvärd tydlighet juridiskt av det föreläggande Stockholms Miljöförvaltning gett AFA Sjukförsäkringar tidigare i år.

 

/Oroade hyresgäster i fastigheten Sabbatsberg 22
För mer information, kontakta Per Löfgren

 

Publicerat i AFA Fastigheter, AFA Fastigheter i media, AFA Försäkringar, AFA Sjukförsäkringar, Sabbatsberg 22, Savills, Torsgränd | 2 kommentarer

Blir jag tvångsförflyttad nu?

Blir jag tvångsförflyttad nu?

Många av oss som bor på Torsgränd tänker nog väldigt ofta på den rådande boendesituationen. Inte en dag går utan att oron man har om att behöva flytta cirkulerar i huvudet. Det blir inte bättre  av att AFA  Fastigheter och Savills fastighetsförvaltning konstant skickar ut lappar där kontentan av det hela är att snart är det du som bor ensam kvar i hela fastigheten,  medan dina grannar har flyttat till något bättre. Men är det som AFA erbjuder bättre? Jag har hört ifrån de grannar som varit och tittat på andra lägenheter i AFAs bestånd och vittnesmålen är att lägenheterna har varit sunkiga, med dålig standard och många har saknat balkong . I någon lägenhet som hade balkong så låg det begagnade kondomer ute på balkongen. Att flytta från en lägenhet där man trivs bra i, där området är lugnt och trevligt och där barnen har nära till dagis och skola är aldrig lätt så varför ska man i det här läget flytta?

Byt inte om du inte tjänar på det eller verkligen vill byta.

Så varför ska man då byta bara för att AFA vill det? Självklart ska man byta om man tjänar på det. Låt oss säga att du i dag har en tvåa och vill ha 2 lägenheter så får man ett erbjudande om en etta och en två i Stockholms innerstad så är det helt klart ett alternativ. Eller om du i dag har en trea och blir erbjuden en fyr- eller  femrumslägenhet med likvärdig hyra. Så bra har dock inte AFAs erbjudanden varit hittills. Blandannat så har det förekommit en trea på Banergatan 13 där kvadratmeterhyran var dubbelt så hög  mot det grannar i samma fastighet hade. Att AFA Försäkringar skor sig på de  sjuka och svaga i samhället är inget nytt för oss boende på Torsgränd men det var nästan ett lågvattenmärke även för AFA.
Det har från hyresgäster inkommit kritik till bloggen om att alla inte får samma eller liknande lägenhetserbjudanden som sina grannar från AFA.  Därför tänkte jag försöka att lägga ut de erbjudanden som hittills har inkommit till mig och om det är andra hyresgäster som fått fler lägenhetserbjudanden så får dom gärna skicka in den till mig så att de kan publiceras på bloggen och vara tillgängliga för samtliga hyresgäster på Torsgränd.

Vad har jag som boende för alternativ?

I dagsläget så har inte Stockholms stad tagit något beslut om att riva Sabbatsberg 22 så som boende i fastigheten ska man inte känna någon panik utan ha is i magen. Flytta bara om du som hyresgäst tjänar något på det eller om du verkligen vill ha den lägenheten som erbjuds dig.

Publicerat i Sabbatsberg 22 | Lämna en kommentar

Mäster Palm

Mäster Palm

Utanför LO-borgen står han och blickar ut över norra bantorget. En symbol för arbetarklassen och fackförbunden.

I en annan tid var han en pionjär, som förespråkade enade krafter för att bygga upp Sverige. Idag har hans tankar lett till att Socialdemokraterna och fackförbunden varit med och byggt Sverige och folkhemstanken.

Nuförtiden saknas det pionjärer runt Norra bantorget de är ersatta av kolosser av makt. Bjässar som har tappat fotfästet, medlemsantalen sjunker. Antal röster minskar och i skarven av de historiska värderingarna och de maktpositioner de besitter ekar August Palms ord desto starkare.

-        Hvad vil Sosial-Demokraterna?

 august 2013 001

Varje dag går vi Torsgränds bor, LO-anställda och kanske även AFA-anställda förbi Mäster Palm. Frågan är vad hans arv säger till oss idag? Hans frågeställning borde eka ända upp i LO borgen. Ner till AFA-borgen hörs han inte…där förvaltas kapital. Den lönsammaste lösningen jagas. Deras förvaltning leder till att människor förlorar sina hem. Tänk om deras förvaltning av folkhemstanken skulle vara lika passionerad? Tänk då kanske inte Mäster Palms ord skulle eka lika kraftigt?

-        Hvad vil Sosial-Demokraterna?

Publicerat i Sabbatsberg 22 | Lämna en kommentar

Kom ner och påverka varje onsdag KL 20:00-22:00!

AFA Fastigheter har fått ett tydligt direktiv från AFA försäkringar. De ska finna den mest lönsamma lösningen. För att våra behov ska komma upp på deras agenda behöver vi vara samlade så vi kan göra oss hörda.

Alla är välkomna att komma med idéer, delta i förberedelser, samtal, insändarskrivande och allmän trivsel.

Tänk på att Din blotta uppenbarelse befrämjar vår gemensamma kreativitet!

Vi ses i Hyresgästlokalen Sabbatsberg 22

Om inte tiden passar, hör gärna av er ändå på: Tel: 0703-107314 eller info.torsgrand@gmail.com

Med vänliga hälsningar

Kontaktkommittén

JOURHAVANDE SPÅNSKIVA (5)

Publicerat i Sabbatsberg 22 | Lämna en kommentar

Facebook grupp.

Det finns en grupp skapad på facebook där man kan läsa hyresgästers arga kommentarer.

För att komma dit så klickar ni här.

Publicerat i Sabbatsberg 22 | Lämna en kommentar